Στατιστικά 
Αιτήσεις ανα επιθυμία
Αιτήσεις Ποσοστό
Αιτήσεις ανα Σχολή
Σχολή Επιθυμώ Δεν Επιθυμώ Αιτήσεις Ποσοστό
Αιτήσεις ανα Τμήμα
Τμήμα Επιθυμώ Δεν Επιθυμώ Αιτήσεις Ποσοστό